دانه ها در قهوه لمیز بر اساس میزان رست طبقه بندی شده اند. شما می توانید قهوه ی دلخواهتان را بر اساس عطر و نوع دانه انتخاب نمایید.

فرایند ایجاد قهوه ی خوب ماه ها پیش از آنکه شما به مغازه های ما قدم بگذارید شروع می شود.

با ما لحظات شاد و به یاد ماندنی داشته باشید.می توانید با تماس با ما رزو قبلی داشته باشید.